top of page

ขั้นตอนที่ 1

การแบ่งเรือนยอด

  1. เรือนยอดชั้นที่หนึ่ง สูงตั้งแต่ 30 เมตรขึ้นไป ให้ปลูก 30-40%

  2. เรือนยอดชั้นที่สอง สูงตั้งแต่ 6-30 เมตร มีจำนวนชนิดมากกว่าชั้นที่หนึ่ง เอา 60-70% สองชั้นแรกรวมกันได้ 100 ต้น

  3. เรือนยอดชั้นที่สาม ชั้นไม้พุ่ม สูงตั้งแต่ 50 cm - 6 เมตร มีพื้นที่ 30-40% ของพื้นที่ดินทั้งหมด

  4. เรือนยอดชั้นที่สี่ ไม้พื้นล่าง ส่วนมากเป็นไม้ล้มลุก และหญ้าต่างๆ ปลูกครอบคลุม 40% ของพื้นที่

bottom of page