top of page
Search

การปลูกต้นไม้ VS ภาษีที่ดิน ปี 63


ทำยังไงดี พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ (อ้างอิง) ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเริ่มเก็บภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ต่อมาเลื่อนการใช้งานไปเป็นเดือนสิงหาคม เนื่องจากยังออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ในรายละเอียดไม่ครบถ้วน

กฎหมายใหม่ แบ่งประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีออกเป็นดังนี้

1) ที่ดินที่ใช้ทำเกษตรกรรม เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของราคาประเมิน

2) ที่ดินที่ใช้อยู่อาศัย เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาประเมิน

3) ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น สำนักงาน โรงงาน เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของราคาประเมิน

4) ที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของราคาประเมิน


กรณีที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์สามปีติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีขึ้นร้อยละ 0.3 ในปีที่สี่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เก็บสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 3 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของการจัดเก็บภาษี และเป็นผู้ทำหน้าที่จัดเก็บ โดยต้องเก็บไม่เกินอัตราข้างต้น ในระยะสองปีแรกของอัตราภาษีใหม่ ยังผ่อนผันแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราภาษีจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามมูลค่าของที่ดิน เช่น ที่ดินที่ใช้ทำเกษตรกรรม มูลค่าไม่เกิน 75 ล้านบ้าน เสียภาษีร้อยละ 0.01 ที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์มูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีสูงสุดร้อยละ 0.7


นอกจากนี้ หากการเก็บภาษีอัตราใหม่มากกว่าระบบภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เคยเสีย ให้ค่อยๆ เสียภาษีเพิ่มปีละร้อยละ 25 ของส่วนต่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ได้กำหนดคำนิยามโดยละเอียดว่า ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างใดจึงจะถือเป็นการเกษตรกรรม แต่รายละเอียดให้ออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย โดยขั้นตอนต้องฟังความเห็นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ซึ่งประกาศฉบับนี้ยังจัดทำไม่เสร็จสิ้น ทำให้การเก็บภาษีต้องเลื่อนวันเริ่มต้นใช้บังคับออกไป การปลูกป่า การทำสวนป่า หรือการปลูกต้นไม้ใหญ่ จะถือเป็นการทำเกษตรกรรมหรือการไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ก็ต้องรอดูความหมายตามประกาศฉบับนี้ ที่กำลังจะออกตามมา


163 views0 comments

Comments


bottom of page